LIKVIDACE SKLADU  LEGO BRUDER NERF Dřevěné hračky Zvířátka Schleich Fisher Price Sylvanien Families Plyšáci Lumpin Modely SIKU
Hot Wheels Stany a tunely RC Modely Puzzle Společenské hry KARNEVAL

Centrshop - hračky, drogerie a papírnictví v jednom (https://www.centrshop.cz/hracky/)

Baterie - údržba a bezpečnost

NABÍJENÍ BATERIÍ

Při nabíjení baterie postupujte dle těchto pokynů:

 • Zasuňte nabíječku do zásuvky 220V, teprve potom připojte konektor baterie ke konektoru nabíječky. Nabíječku neponechávejte samostatně (bez připojení na konektor baterie) zapojenou v zásuvce déle než 5s.

 • Dodržujte poctivě dobu nabíjení dle návodu. Snížená kapacita pak může být důsledkem přebíjení baterie, na kterou nelze vztahovat záruku.

 • Při nabíjení baterie dbejte na to, aby všechny tlačítka byly vždy v poloze OFF.

 • Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od sítě a teprve potom od baterie.

UPOZORNĚNÍ:

 • V zájmu životnosti baterie: chraňte baterii před tzv. hlubokým vybitím, tj. pokud začne výkon vozidla slábnout, baterii ihned nabijte. Baterii nikdy nenechávejte vybitou.

 • Pokud vozidlo není delší dobu používáno, nabijte prosím baterii vždy po dvou měsících.

 • Opakované nabíjení baterie po dobu delší, než je uvedeno, může poškodit baterii.

 • V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k úplnému zničení baterie. V případě, že vozítko nebudete používat delší dobu, odpojte baterii a vyjměte ji z vozítka.

 • Baterii nevystavujte mrazu a extrémním teplotám. Při nedodržení dojde k výraznému snížení kapacity, popř. k úplnému zničení baterie. Baterie musí být nabíjena ve standardní poloze tj. dnem dolů. Nikdy nenechávejte nabíjenou baterii bez dozoru. Nabíjení pravidelně kontrolujte.

 • Baterie jsou uzavřené a bez údržbové.

 • Při jakékoliv manipulaci a připojování baterie musí být dodržena správná polarita!!

 

!! VAROVÁNÍ !!

 • Baterie obsahují jedovaté a žíravé látky, proto s nimi zacházejte tak aby nedošlo k porušení jejich obalu.

 • Baterie obsahují kyselý elektrolyt.

 • Nezkratujte kontakty baterie, došlo by k explozi nebo požáru.

 • Při nabíjení vznikají jedovaté a výbušné plyny – baterie nabíjejte v dobře větraném prostoru v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a hořlavých materiálů.

 • Baterie nesmí přijít do kontaktu s oblečením.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ:

Únik elektrolytu

 • Chraňte oči. Zabraňte přímému kontaktu s elektrolytem. Vložte baterii do plastového pytle a ekologicky zlikvidujte – odevzdejte baterii do sběrných surovin.

Elektrolyt se dostal do styku s pokožkou nebo oděvem

 • Omývejte postižené místo studenou vodou alespoň 15 minut a ihned vyhledejte lékaře.

Požití elektrolytu

 • Postiženému podejte studenou vodu, popř. medikamenty pro případ  požití  kyseliny. Nevyvolávejte zvracení.

 • Okamžitě vyhledejte lékaře.popelnice.gif

Likvidace baterií

 • Chraňte životní prostředí.

 • Nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.

 • Odevzdejte baterie do sběrných surovin.